За сайта

Уважаеми посетители,


целта на този сайт естествено е рекламна и комерсиална (наличен е раздел каталог, чрез който могат да бъдат продавани онлайн или чрез доставка по заявка различни продукти), но ние от САНИСТА си поставихме и една друга цел: да подпомогнем всеки желаещ да се пребори с вредителите от медицинско значение.

Както знаете налице е нормативна уредба, която задължава редица търговци и производители да извършват професионална дезинсекция и дератизация на обектите си с цел да се ограничава разпространението на болестите, които ...НАССР

НАССР е система за управление на безопастността на храните, чрез анализ и контрол на БИОЛОГИЧНИТЕ, ФИЗИЧНИТЕ и ХИМИЧНИТЕ опасности.

При системата НАССР се контролират всички звена в хранителната верига от „фермата до масата” и от „зърното до масата”, както и отделните процеси на производство с цел крайният продукт да стигне до своя потребител в желаното ниво на безвредност.

Успешното въвеждане и прилагане на системата НАССР са тясно свързани и зависят от предварителните програми, т.е. от добрите производствени и добрите хигиени практики. Без тяхното разработване, въвеждане и системно прилагане мисията „НАССР” е невъзможна, безсмислена и неефективна.

Защо? ...НАССР